10508 results| per page
Narrow your results
Grade
Subject
Strand / Section
Strand Unit
Language
Resource Type
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/16611/16287.pdf Added:15 Jan 2018 Contributor: Scoilnet Resource type: Guide/Notes
Explores the political and economic philosophy of Marx - one of the 19th century's most influencial thinkers. It briefly explains Marx's thinking on Social Conflict Theory as well as the main proposals contained in the Communist Mannifesto. The notes were written by PDST (Anne O'Brien).
View full description
0 1 2 3 4 
Politics & SocietySC
How it maps to the curriculum
SC
Politics & Society
Strand: 1. Power & Decision Making: School
Strand unit: 2. Arguments Concerning the Need for Rules
Suggestions for use: Should be used when studying the main thinkers influencing Politics and Society.
Asset type: Guide/Notes
Language: English
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25615/25351.pdf Added:13 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Activity
Tugtar treoir do dhaltaí maidir le frásaí deasa ama a úsáid agus iad ag scríobh / labhairt faoina gcaithimh aimsire. Dírítear ar struchtúr na teanga na Ghaeilge.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Scríobh Chruthaitheach
Suggestions for use: Cuirfidh na frásaí seo leis an méid atá faoin topaic sa téacsleabhar agus cabhróidh siad le daltaí agus iad ag scríobh aiste ar a gcaithimh aimsire.
Asset type: Guide/Notes, Activity
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25614/25350.pdf Added:13 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Activity
Cuirfidh an bhileog seo le stór focal na ndaltaí i ndáil leis an topaic laethanta saoire.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Scríobh Feidhmeach
Suggestions for use: Oiriúnach do gach bliain sa tsraith shóisearach ach go háirithe an chéad bhliain. An-chabhrach do dhaltaí atá ag tabhairt faoi chártaí poist a scríobh don scrúdú ag an ngnáthleibhéal.
Key Skills:
  • Being Creative
  • Communicating
  • Literacy
Asset type: Guide/Notes, Activity
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25613/25349.pdf Added:13 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Activity
Liosta atá anseo de na briathra agus réamhfhocail is mó úsáid sa Ghaeilge - Abair le, Tabhair do is araile.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJCSC
How it maps to the curriculum
JC
SC
Gaeilge
Strand: Scríobh Chruthaitheach
Suggestions for use: Ceacht agus cleachtadh atá anseo - tugtar sampla den bhriathar agus réamhfhocal in abairt d'fhonn an dalta a chumasú le habairt dá c(h)uid féin a chumadh.
Key Skills:
  • Managing Information and Thinking
  • Literacy
Strand: Gramadach
Suggestions for use: Ceacht agus cleachtadh atá anseo - tugtar sampla den bhriathar agus réamhfhocal in abairt d'fhonn an dalta a chumasú le habairt dá c(h)uid féin a chumadh.
Asset type: Guide/Notes, Activity
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25612/25348.docx Added:13 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Help Sheets, Activity
Cuideoidh an treoir staidéir seo le daltaí agus iad ag staidéar agus ag cleachtadh do cheist na ceapadóireachta.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Scríobh Chruthaitheach
Suggestions for use: Féadfaidh na daltaí an treoir staidéir a úsáid d'fhonn tuiscint a fháil ar an stíl scríbhneoireachta atá ag teastáil chun scéal a scríobh. Acmhainn éifeachtach don dalta lag agus láidir araon. Spreagfaidh an acmhainn seo úinéireacht ar an bhfoghlaim agus forbróidh sí scileanna staidéir an dalta.
Key Skills:
  • Being Creative
  • Communicating
  • Managing Information and Thinking
  • Literacy
Asset type: Guide/Notes, Help Sheets, Activity
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25591/25327.doc Added:11 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes
Nótaí atá ar ardchaighdeán ar an dán le Máirtín Ó Direáin. Tugtar leagan níos simplí de na nótaí chomh maith a bheadh níos oiriúnaí do dhalta a fhaigheann grád C íseal / D.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Litríocht Réamhullmhaithe
Suggestions for use: Toisc go bhfuil leagan níos simplí de na nótaí anseo chomh maith, d'fhéadfaí difreálú a dhéanamh don cheacht seo go héasca ag brath ar chumas na ndaltaí.
Asset type: Guide/Notes
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25590/25326.pptx Added:11 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Presentation
Cur i láthair PPT atá anseo ina dtugtar faoi fhoclóir an dáin a mhúineadh ar dtús. Tugtar tús agus deireadh an fhreagra do na daltaí agus caithfidh siad féin formhór an fhreagra a chumadh don obair bhaile le cabhair ón téacsleabhar.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Litríocht Réamhullmhaithe
Suggestions for use: Tugtar tús agus deireadh an fhreagra do na daltaí agus caithfidh siad féin formhór an fhreagra a chumadh don obair bhaile le cabhair ón téacsleabhar.
Asset type: Presentation
Language: English
Rights: All rights reserved
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25589/25325.docx Added:11 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes
Nótaí cuimsitheacha / freagra samplach atá anseo ar an dán Mac Eile Ag Imeacht.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Strand: Litríocht Réamhullmhaithe
Suggestions for use: Cuideoidh na nótaí seo le daltaí agus iad ag cur a bhfreagraí féin le chéile.
Asset type: Guide/Notes
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25588/25324.pdf Added:11 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes
Nótaí cuimsitheacha le híomhánna atá anseo ar an dán ainmnithe Ardteiste le Nuala Ní Dhomhnaill.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeSC
How it maps to the curriculum
SC
Gaeilge
Strand: Filíocht
Strand unit: Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní)
Suggestions for use: Tá an acmhainn seo níos oiriúnaí don ardleibhéal.
Asset type: Guide/Notes
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/25587/25323.pdf Added:11 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/Notes, Textbook, Help Sheets
Acmhainn iontach dírithe ar scoileanna T1 agus curtha i dtoll a chéile ag COGG atá anseo. Tá leagan PDF de lámhleabhar na ndaltaí Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (An Chéad Bhliain) ar fáil anseo.
Roghnaíodh giotaí feiliúnacha áirithe ón gcúrsa foghlama ar-líne www.ceacht.ie
Ina theannta sin, tá aonad litríochta lena n-áirítear rogha de litríocht na chéad bhliana ó liosta de théacsanna cuí na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJC
How it maps to the curriculum
JC
Gaeilge
Suggestions for use: Roghnaíodh giotaí feiliúnacha áirithe ón gcúrsa foghlama ar-líne www.ceacht.ie Ina theannta sin, tá aonad litríochta lena n-áirítear rogha de litríocht na chéad bhliana ó liosta de théacsanna cuí na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta.
Asset type: Guide/Notes, Textbook, Help Sheets
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
10508 results| per page